Z definicji Domu Pomocy Społecznej wynika, że jest to placówka świadcząca „usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne”. Ponieważ domy pomocy przyjmują osoby, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować z powodu:

  • podeszłego wieku,
  • przewlekłych somatycznych chorób,
  • przewlekłych psychicznych chorych,
  • niepełnosprawności intelektualnej,
  • niepełnosprawności fizycznej,
  • alkoholizmu,

muszą zapewnić podopiecznym opiekę medyczną. Do chwili obecnej pomocy medycznej pensjonariuszom domów pomocy udzielały zatrudnione przez DPS-y pielęgniarki i podmioty zewnętrzne, jednakże resort zdrowia i rodziny przygotował projekt zamiany w ustawie o pomocy społecznej oraz w ustawie o działalności leczniczej. Na czym ona polega?

Do konsultacji publicznych trafił projekt zakładający, że:

  1. Dom starców katowice będzie mógł uzyskać status podmiotu leczniczego. Po spełnieniu warunków tj. przygotowanie odpowiednich pomieszczeń i urządzeń, zatrudnienie odpowiedniej kadry medycznej, stosowanie wyrobów medycznych zgodnych z ustawą, zawarcie umowy ubezpieczenia OC, wystąpieniu do wojewody z wnioskiem o wpis do rejestru, będzie mógł zawierać umowy z NFZ i bezpośrednio zapewnić opiekę zdrowotną swoim mieszkańcom.
  2. Pensje pielęgniarek zatrudnionych w zarejestrowanym jako podmiot leczniczy domu pomocy społecznej będą wyrównane z pensjami pielęgniarek zatrudnionych w publicznej służbie zdrowia.

Starzejące się społeczeństwo, szerzące się choroby cywilizacyjne ograniczające codzienne funkcjonowanie, zmieniająca się struktura rodzin i gospodarstw domowych to wyzwania, z którymi będzie musiało się zmierzyć się polskie państwo. Nowe przepisy, mające na celu  maksymalne zintegrowanie funkcji pomocy społecznej z funkcjami opieki zdrowotnej jeszcze nie weszły w życie, ale wszystko wskazuje na to, że stanie się to w najbliższym czasie. Póki co trwają konsultacje społeczne.