W jakich przypadkach pacjent może wypisać się z placówki medycznej? Na czym polega wypis na żądanie pacjenta? Czy placówka może odmówić wypisania go do domu?

Bardzo często w kontekście leczenia w szpitalu można spotkać się z terminem „wypisu na żądanie”. Jednak warto wskazać, że nie zawsze wypisanie się ze szpitala jest wskazane, a nawet może okazać się, że nie jest możliwe.

Wypis możliwy nie tylko wtedy, gdy pacjent nie wymaga dalszych świadczeń zdrowotnych

Zgodnie z przepisami prawa, a mianowicie Ustawą o działalności leczniczej, istnieją okoliczności, które zwalniają placówkę z dalszego leczenia pacjenta. Zasadniczo, placówka powinna wypisać pacjenta wtedy, gdy nie wymaga on już dalszych świadczeń zdrowotnych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.

Jednak do wypisu ze szpitala może dojść również na żądanie pacjenta albo na żądanie jego przedstawiciela ustawowego. W tym przypadku podmiot leczniczy jest zwolniony z odpowiedzialności za negatywne skutki dla zdrowia pacjenta ze względu na jego wypisanie.

W takim przypadku pacjent musi być poinformowany przez lekarza o możliwych skutkach wypisu. Pacjent chcący skorzystać z takiego prawa musi złożyć również odpowiednie oświadczenie woli o zamiarze rezygnacji z dalszego udzielania świadczeń. Oświadczenie woli musi być odpowiednio udokumentowane.

Kiedy placówka może odmówić wypisania pacjenta?

W przypadku, gdy żądanie wypisania pacjenta wyraża jego przedstawiciel ustawowy, podmiot leczniczy może odmówić jego wypisania, ale jedynie w sytuacji, w której stan zdrowia pacjenta wymaga dalszego prowadzenia świadczeń zdrowotnych.

W takiej sytuacji podmiot leczniczy musi przekazać właściwe informacje do sądu opiekuńczego w celu rozstrzygnięcia kwestii wypisania pacjenta orzeczeniem tego sądu.

Wobec tego w większości przypadków pacjent może sam, na swoje żądanie zdecydować o zakończeniu pobytu w szpitalu. Musi jednak zdawać sobie sprawę z tego, że wcześniejszy wypis może wywoływać u niego negatywne skutki zdrowotne. Wobec tego decyzję o wypisie zawsze trzeba skonsultować z lekarzem.